Onze aanpak

Afhankelijk van welke vorm van coaching aan de orde is zijn er accentverschillen in de aanpak.
In grote lijnen, maar altijd op maat afgestemd op de context en de vraag richten we het coachingsproces als volgt in:

De intake

We starten met het voeren van 3 gesprekken om context, situatie, historie, vragen, systeem en omgeving helder in beeld te brengen. En om vervolgens de verwachtingen, rollen en doelen concreet te verwoorden waardoor commitment tot stand komt tussen alle betrokkenen.
Gesprek A vindt plaats tussen opdrachtgever en coach, Gesprek B tussen gecoachte en coach en gesprek C tussen opdrachtgever, gecoachte en coach.
Na deze drie gesprekken ligt het coachingscontract helder op tafel, zijn er geen verborgen agenda’s, is er commitment op de te behalen doelen en de werkwijze.

Als de opdrachtgever ook de gecoachte is dan vindt de bovenstaande intake plaats in één gesprek tussen coach en gecoachte.

Het coachingsproces

Met de gecoachte onderzoeken we naar aanleiding van de leerdoelen de huidige situatie en wordt de gewenste situatie besproken.
De gecoachte handelt in de praktijk, bespreekt zijn observaties en ervaringen met de coach, wordt zich daardoor bewust van dat wat hij wil bereiken en de wijze waarop dat bereikt kan worden.
Ook de waarnemingen van de coach spelen voortdurend mee tijdens het reflecteren en leren van nieuw gedrag.

Vanuit de grotere bewustwording formuleert de gecoachte nieuwe voornemens en handelt daarnaar in de praktijk. De gecoachte wordt zich bewust van zijn streefrichting en van doorgaans hardnekkige gedragspatronen die het bereiken van persoonlijke doelen in de weg staan.
De HSA coach heeft een volle gereedschapskist van waaruit hij afgestemd op het proces zijn interventies pleegt om de gecoachte te faciliteren in zijn bewustwordingsproces.
Vaak is een onderdeel van onze aanpak het werken met script- en paradigmaonderzoek teneinde belemmerende overtuigingen (die tot stagnatie leiden) op te sporen en ze om te buigen naar bevorderende overtuigingen en vaardigheden. Daarnaast werken we gericht aan het versterken van bevorderende overtuigingen.

Deze fase van het coachingsproces kan gezien worden als een opwaartse spiraal in een vaste structuur van leerdoelen stellen, ervaringen opdoen, daaruit leren, voornemens maken enz. De leerdoelen van de gecoachte en het coachingscontract zijn steeds leidraad voor de coaching.

Evalueren en afronden

Tussentijds evalueren coach en gecoachte veelvuldig op het coachingsproces en de voortgang. Reflecteren is een essentieel onderdeel om het geleerde te implementeren.
Aan het einde van de coaching vindt ter afronding een evaluatiebijeenkomst plaats met gecoachte en leidinggevende waarbij de gecoachte verslag doet van wat hij geleerd en bereikt heeft in relatie tot de gestelde doelen en waarbij de leidinggevende feedback geeft over wat hij daarvan in de praktijk ervaart.
Besproken wordt of de doelen in voldoende mate gehaald zijn of dat er nog meer nodig is.
Betrokkenen kunnen overeenkomen om vaker tussentijdse evaluatiebijeenkomsten te organiseren.

Verslaglegging

De gecoachte maakt na ieder gesprek een reflectieverslag voor hem zelf en voor de coach. Dit verslag levert de input voor de volgende bijeenkomsten en draagt er ook aan bij dat het leerproces van de gecoachte doorloopt tussen de bijeenkomsten door.
Het is een HSA uitgangspunt dat de coach nooit verslag doet aan de opdrachtgever van de leervorderingen van de gecoachte, dat doet de gecoachte altijd zelf. De coach geeft de gecoachte wel veelvuldig feedback en ondersteunt bij de voorbereiding van de evaluatiebijeenkomsten.

Beoordeling

De coach speelt geen rol bij de beoordeling van de gecoachte. Alleen op deze manier kan er een open en vertrouwelijke relatie ontstaan tussen de gecoachte en de coach. De coach kan bij aanvang van het traject de gecoachte en diens leidinggevende wel adviseren over de manier waarop zij de gegevens voor de evaluatie gaan verzamelen.