Een team in crisis

De hoogste tijd voor (inter)actie

Soms stagneert een team om wat voor reden dan ook in de samenwerking en interne communicatie en zijn er onvoldoende mogelijkheden beschikbaar om het tij te keren. Mensen zijn door vaste patronen het zicht op hun zelfoplossend vermogen kwijtgeraakt. Het welbevinden loopt terug, er wordt niet zo effectief gewerkt als zou kunnen. Kijkend vanuit de systeemtheorie geldt dat we de groep, de organisatie, het team zien als een systeem. Zo’n systeem is een sociaal geheel waarbij de delen in onderlinge verbinding staan. Deze delen hebben een rol en een bijdrage in de ontwikkeling van het geheel. De leden van een systeem beïnvloeden elkaar voortdurend en tegelijkertijd reageren ze op elkaars beïnvloeding. De bijdragen en de wijze van interactie van de leden staan daarom centraal. De manier waarop deze interactie verloopt, geeft toegang tot de achterliggende opvattingen. Teamcoaching is het in beweging brengen van de mentale patronen in een systeem. Teamcoaching is gericht op verandering van de interactie en de daaronder liggende denkstructuur van het team. Nieuwe energie komt vrij, passie wordt weer ervaren en ontwikkeling komt weer op gang. Tijdens een teamcoachingstraject begeleiden we het team in de ontwikkeling naar een professionele cultuur van zelfsturing, proactiviteit en resultaatgerichtheid. Het team groeit naar wederzijdse verbondenheid met open grenzen en naar het nemen van verantwoordelijkheid in het hier en nu met het oog op de toekomst. Aan de orde komt o.a.:

 • de biografie van deze organisatie en dit team
 • helderheid creëren in rollen, taken en bevoegdheden en daar onverkort naar handelen
 • stagnerende communicatiepatronen vlot trekken, soms in de vorm van conflictcoaching
 • oud zeer gesprekken als dat aan de orde is
 • een professionele cultuur ontwikkelen waarin mensen vanuit hun authenticiteit gaan handelen
 • eigenaarschap ontwikkelen m.b.t. de onderwijsinhoudelijke missie en visie en van daaruit de besluiten nemen die nodig zijn om een team en een school te worden met een door allen gedragen concept
 • creëren van een situationele stijl van leidinggeven waarbij ieders mogelijkheden optimaal benut worden en waarbij optimaal wordt ingespeeld op de ontwikkelingsgroei van het team
 • versterken van het MT om leiding te geven aan dit proces
 • het creëren van open communicatie en zuivere omgangsvormen zodat iedereen zich erkend en herkend weet
 • het met elkaar aanleren van een constructieve wijze van overleg voeren, van conflicten en conflictueuze situaties oplossen, van feedback en kritiek geven en van op elkaar reageren
 • probleemoplossend gedrag creëren
 • leren een pro-actief team te zijn waarin ieder zich bewust is van zijn invloed en verantwoordelijkheid
Meer informatie